องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2563 ]112
102 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกป้อมยามถึงคลองอีสานเขียว) [ 18 ธ.ค. 2563 ]183
103 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) [ 16 ธ.ค. 2563 ]136
104 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]181
105 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สงอายุรายใหม่ [ 2 พ.ย. 2563 ]146
106 ขอประชาสัมพันธ์โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจไปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2563 ]119
107 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]145
108 รายงานไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]154
109 ประกาศการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.ด่านช้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]143
110 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]163
111 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]49
112 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางหนองเม็กโคกสะอาดถึงบ้านโนนเพ็ดช่วงปากทาง) [ 1 ต.ค. 2563 ]185
113 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
114 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 14 ก.ย. 2563 ]169
115 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]163
116 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]157
117 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัด) [ 18 ส.ค. 2563 ]173
118 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]139
119 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 11 ส.ค. 2563 ]142
120 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (ทางเข้าโรงเรียนเชื่อมต่อถนนรอบสระหนองเม็ก) [ 10 ส.ค. 2563 ]208
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27