องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 648 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]34
42 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 1 จากสระสี่เหลี่ยมบ้านบ้านโคกสะอาด เส้นที่ 2 จากแยกคลองอีสานเขียวไปบ้านโนนเพ็ด) [ 28 ส.ค. 2566 ]29
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่มี่ 9 (จากสี่แยกบ้านนางทองม้วน ใสสะรัง ถึงสี่แยกบ้านนางเขียน วันทาแท่น) [ 17 ส.ค. 2566 ]26
44 รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]36
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางสระประปา) [ 11 ส.ค. 2566 ]26
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปถึง ถนน คสล.บ้านตะคร้อ) [ 11 ส.ค. 2566 ]25
47 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนนหินคลุกเดิมไปสระสี่เหลี่ยม) [ 4 ส.ค. 2566 ]26
48 โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สระประปา) [ 4 ส.ค. 2566 ]25
49 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนนหินคลุกเดิมไปสระสี่เหลี่ยม) [ 4 ส.ค. 2566 ]37
50 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 26 ก.ค. 2566 ]31
51 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 12 ก.ค. 2566 ]28
52 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากช่วงนานางวิลัย ทองภู ถึงนานางพั่ว ศรีจุมพล) [ 11 ก.ค. 2566 ]33
53 โครงการปรับปรุงวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (เส้นทางไปบ้านห้วยโจด) [ 11 ก.ค. 2566 ]25
54 ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]44
55 ปรับปรุงซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง (แบบวิธี LEVELLING) ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.-วัดบ้านโคกสะอาด [ 5 ก.ค. 2566 ]37
56 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพลถึงนานายสุพัฒน์) [ 27 มิ.ย. 2566 ]45
57 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากถนนลาดยางเดิม ถึงถนน คสล.) [ 14 มิ.ย. 2566 ]48
58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากสามแยก รพ.สต.โคกสะอาดไปศาลากลางบ้านสระไผ่) [ 14 มิ.ย. 2566 ]44
59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากหน้าบ้านนายศิริวัฒนา พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนางจำเริญ) [ 14 มิ.ย. 2566 ]36
60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 14 มิ.ย. 2566 ]20
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33