องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ด่านช้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]167
182 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2562 ]161
183 โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำสระประปา บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 26 ก.ย. 2562 ]167
184 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ บ้านหนองแวง หมู่ที่7 [ 26 ก.ย. 2562 ]157
185 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]169
186 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่6 [ 19 ก.ย. 2562 ]156
187 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ถังแชมเปญ)บ้านโตรงสะอาด หมู่10 [ 22 ส.ค. 2562 ]178
188 แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินมัดจำประกันสัญญา [ 22 ส.ค. 2562 ]153
189 โครงการจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2562 ]173
190 โครงการจ้างเหมาขุดขยายสระหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมูุ่ที่10 [ 13 ส.ค. 2562 ]166
191 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 13 ส.ค. 2562 ]178
192 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]161
193 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 จำนวน 4 สาย รวม 17 จุด [ 10 ก.ค. 2562 ]151
194 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระน้ำและถนนดินเรียบคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2562 ]149
195 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2562 ]149
196 โครงจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่11(เส้นจากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) [ 28 มิ.ย. 2562 ]172
197 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]164
198 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2562 ]165
199 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]141
200 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล . บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายกำจัดถึงฝายน้ำล้น) [ 22 เม.ย. 2562 ]175
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27