องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
5 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
7 รายงานการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ [ 1 พ.ย. 2565 ]33
8 รายงานการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]25
9 แผนอัตรากำลัง3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
10 คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงาน(ระบบแท่ง) ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
11 กระบวนการ/ขั้นตอนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
13 รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตร โครงการสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
14 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
16 ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
17 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]39
19 รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
20 รายงานผลเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 18 ก.ค. 2565 ]51
 
หน้า 1|2