องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1 (1เมษายน 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]88
22 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 30 มี.ค. 2565 ]84
23 ประกาศการกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู และการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]175
24 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]170
25 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ย. 2564 ]203
26 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]163
27 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]93
28 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 28 ก.ย. 2564 ]161
29 ประกาศองค์การบริหารส่านตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.ย. 2564 ]168
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ธ.ค. 2563 ]172
31 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]178
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]177
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]177
35 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]82
36 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]84
37 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]76
38 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]171
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]171
40 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 พ.ค. 2562 ]181
 
|1หน้า 2|3