องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]210
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]215
3 กฎกระทรวงกำหนดแบบคำอนุญาต ใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]149
4 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนญุาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]173
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]163
6 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]159
7 ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]175
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ 2561 [ 13 ม.ค. 2563 ]164
9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 [ 9 ม.ค. 2563 ]169
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]184
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [ 7 ม.ค. 2563 ]164
12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 [ 6 ม.ค. 2563 ]163
13 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5) พ.ศ.2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]172
14 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]177
15 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]162
16 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]152
17 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]188
18 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]162
19 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]173
20 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ก.พ. 2562 ]153
 
หน้า 1|2