องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565
 
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
คำแถลงรายรับ
คำแถลงรายจ่าย
คำแถลงงบประมาณ
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง