องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. ๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. ๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง