องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การบริการขั้นพื้นฐาน

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  (๖) การสาธารณูปการ
  (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  (๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  (๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  (๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
   (๖) การจัดการศึกษา
  (๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
  (๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  (๑๒) การส่งเสริมกีฬา
  (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
  (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  (๓) การผังเมือง
  (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น
  (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  (๖) การควบคุมอาคาร
  (๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  (๔) ให้มีตลาด
  (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
  (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน
  (๙) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  (๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
  (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
  (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
  (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น