องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,2,7,9,11
  โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,10
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 4 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,9,10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด / สำนักสงฆ์ 9 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10)
  มัสยิด - แห่ง ศาลเจ้า - แห่ง ศริสจักร (โบสถ์) - แห่ง

การสาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง คลินิกแพทย์ 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำร้อยละ 100%
  จำนวน อสม. 167 คน