องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

       อาชีพประชากรส่วนใหญ่ของตำบลด่านช้าง

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แรงงานภาการเกษตรเป็นแรงงานจากสมาชิก ในครัวเรือนโดยมีการจ้างงานในช่วงปลูกข้าว และเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากภาคเกษตรกรรมประชากรจะรับจ้างในโรงงาอุตสาหกรรมในเขต อำเภอเมือง นครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย และในต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา มีบางส่วนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงมีรายได้ที่ไม่แน่นอน