องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

       

          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่ประมาณ 18,568.75 ไร่ (29.71 ตารางกิโลเมตร)  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตั้งห่างจากอำเภอบัวใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 107 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          1. ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  และตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

          2. ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลห้วยยาง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ และตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          3. ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  และตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

          4. ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลขุนทอง และตำบลห้วยยาง   อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

                                  มีเขตปกครอง  รวม 11 หมู่บ้าน

           หมู่ที่ 1   บ้านดอนหัน                                 หมู่ที่ 7    บ้านหนองแวง

           หมู่ที่ 2   บ้านตะคร้อ                                   หมู่ที่ 8    บ้านโนนเพ็ด

           หมู่ที่ 3   บ้านโนนทอง                                หมู่ที่ 9    บ้านหนองเม็ก

           หมู่ที่ 4   บ้านสระไผ่                                   หมู่ที่ 10  บ้านโคกสะอาด

           หมู่ที่ 5   บ้านนานิคม                                  หมู่ที่ 11   บ้านรกฟ้า

           หมู่ที่ 6   ตะคร้อเก่า