องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
เกษตรอินทรีย์ ผ้าไหมพื้นเมือง
สุขภาพดี ปลอดยาเสพติด
ชุมชนมีจิตสำนึกร่วมพัฒนา