องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประวัติและความเป็นมา

         

 

         ตำบลด่านช้าง  แยกมาจากตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแก้งสนามนาง  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานและภาษาไทยโคราช  นับถือศาสนาพุทธ  ตำบลด่านช้างแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบมีป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม  โดยเฉพาะมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นโขลงๆ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี พ.ศ. 2540  และเปิดทำการมาถึงปัจจุบัน