องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 
 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 

 นางสาวนุจรินย์ ภูศรี    นางนงนุช  เชียงพฤกษ์ นางสาวรฐา  ชญานัทศิริ
นักวิชาการศึกษา ครู ผช.นักวิชาการศึกษา


 
น.ส.อุมาพร  กุลอุปฮาด น.ส.อุไร  สมชะนะ นางสาวจินตนา  ทัพอาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางสาวศิริลักษณ์  ศรีอำไพ
 
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป