องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 
 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 

 นางสาวนุจรินย์ ภูศรี    นางนงนุช  เชียงพฤกษ์ นางสาวรฐา  ชญานัทศิริ
นักวิชาการศึกษา ครู ผช.นักวิชาการศึกษา

 
นายปริญ  จันภิรมย์ นางบุญหลาย  สร้างไธสง นางสาวจินตนา  ทัพอาสา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 


 
นางสาวศิริลักษณ์  ศรีอำไพ
 
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป