องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
กองช่าง

 


 


 นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 


 

นางวรนุช  ทองภู

นางสาวทัศนีวรรณ พิศนอก

นายพัสสน  บุญศิริชัย

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้าง


   
นายกิตติชัย  วัชระไชยคุปต์
   
พนักงานจ้าง