องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
กองคลัง

 

     

 


 

 

 

 

นางบุญช่วย  ไชยบุรี

 
   

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

 

 

 นางสาวอมรรัตน์  โยธาฤทธิ์

 

 นางสาวรัตนาภรณ์  สันทัด

นางสาววาสนา  สมบัติไทย

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 นางสาวสุรีพร  จันทร์ภิรมย์

 

 นางสาวศิณีนาถ  ปุกิจ


 ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้