องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 

 
 

นางอรวรรณ ไชยนรินทร์

 
 

ปลัด อบต.ด่านช้าง

 


นายจีระพงษ์ พาเก่าน้อย

นางเบญจพร  ศรแผลง

นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

นักพัฒนาชุมชน

 

นางโสภา  สีมานอก

นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์

นายดวงจันทร์  ผาสุข

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสาวิตรี ถาดจังหรีด

 นางสาววชิราภรณ์  ใจมณี

 นายณัฐพล  ไชยบุรี

    พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

นางสาวปัทมา  ทากุดเรือ

นางสาววขนิษฐา  ขวานเพชร

นายธนากรณ์  เพียรแก้ว

ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

 

นางสาวณัฐริกา พลหาญ

นายไกรยะสิทธิ์  ตะวงษ์

นายนิกรณ์  ลาดบัวผัน 

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง