องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

 

นายชานน ไกรกลาง

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายธนกฤต  เลื่อมใส

นางเบญจพร  ศรแผลง

นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

นักพัฒนาชุมชน 

นางโสภา  สีมานอก

นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์

นายณภัทร  ภูธนกฤตเมธาพร

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปัทมา  ทากุดเรือ

นางสาวขนิษฐา  ขวานเพชร

นายธนากรณ์  เพียรแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คนงานทั่วไป


นางสาวณัฐริกา พลหาญ

น.ส.จิราพร ศรีปัจฉิม

นายนิกรณ์  ลาดบัวผัน 

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์
นายเสรี  มณีสิงห์


พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ