องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
สำนักปลัด

 

 
 

นางอรวรรณ ไชยนรินทร์

 
 

ปลัด อบต.ด่านช้าง

 
นายชานน ไกรกลาง


รองปลัด อบต.นายจีระพงษ์ พาเก่าน้อย

นางเบญจพร  ศรแผลง

นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

นักพัฒนาชุมชน 

นางโสภา  สีมานอก

นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์

นายณภัทร  ภูธนกฤตเมธาพร

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวสาวิตรี ถาดจังหรีด    พนักงานจ้างนางสาวปัทมา  ทากุดเรือ

นางสาววขนิษฐา  ขวานเพชร

นายธนากรณ์  เพียรแก้ว

ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

 

นางสาวณัฐริกา พลหาญ

นายไกรยะสิทธิ์  ตะวงษ์

นายนิกรณ์  ลาดบัวผัน 

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง