องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 


นางอรวรรณ ไชยนรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-975-021 ต่อ 13

นายชานน ไกรกลาง
รองปลัด อบต.
086-0167229
นางภลินี  ทับสีแก้ว
นางบุญช่วย ไชยบุรี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
044-975-021 ต่อ 14
ผอ.กองคลัง
044-975-021 ต่อ 15
นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ
นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-975-021 ต่อ 16
ผอ.กองการศึกษา
044-975-021 ต่อ 16