องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นางอรวรรณ ไชยนรินทร์

064-1919295

นายชานน ไกรกลาง
รองปลัด อบต.
086-0167229
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางภลินี  ทับสีแก้ว
นางบุญช่วย ไชยบุรี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
087-8706265
ผอ.กองคลัง
081-9678010
นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ
นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-7221670
ผอ.กองการศึกษา
083-1241339