องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา อบต.


นางสดศรี โพธิขำ
ประธานสภา อบต.ด่านช้าง


นางราณี อบมาลี
นางบังอร ดินเมืองชล
รองประธานสภา อบต.
 เลขานุการสภา อบต.นางนิลัดดา นาดี
นายสมหวัง พลราช
นายสุเนตร์ ภักดี
สมาชิกสภา ม.1
สมาชิกสภา ม.2 สมาชิกสภา ม.3นางสาวสุดารัตน์ สิงห์สอน
นายชุมพล พิศนอก
นายยุทธการ ทรงศิลป์
สมาชิกสภา ม.4 สมาชิกสภา ม.6 สมาชิกสภา ม.8


นายสังวาลย์ แก้วคำกอง

นายสุริยา เกวียนนอก
สมาชิกสภา ม.9
สมาชิกสภา ม.10