องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  044-975-021 ต่อ 11
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12นางอรวรรณ ไชยนรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-975-021 ต่อ 13


นางภลินี  ทับสีแก้ว
นางบุญช่วย ไชยบุรี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
044-975-021 ต่อ 14
ผอ.กองคลัง
044-975-021 ต่อ 15นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ
นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-975-021 ต่อ 16
ผอ.กองการศึกษา
044-975-021 ต่อ 16