องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายฐกลพัชร์ ศิริศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  044-975-021


นายคาร มณีสิงห์
นางคำพอง จังหวะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021

นางพัชรี นาดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021นางอรวรรณ ไชยนรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

044-975-021 ต่อ 13
นายชานน ไกรกลาง

รองปลัด อบต.

086-0167229
นางภลินี  ทับสีแก้ว
นางบุญช่วย ไชยบุรี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
044-975-021 ต่อ 14
ผอ.กองคลัง
044-975-021 ต่อ 15นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ
นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-975-021 ต่อ 16
ผอ.กองการศึกษา
044-975-021 ต่อ 16