องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนคราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนคราชสีมา