จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]
....................................................................................
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 / 2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 / 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................