วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ อาหารเสริม (นม) รร.รสจืด ขนาด 200 มล.ชนิดกล่อง สำหรับ รร.ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ อาหารเสริม (นม) รร.รสจืด ขนาด 200 มล.ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจัดหาอ าหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (เพื่อสูบน้ำเข้าสระ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (เพื่อสูบน้ำเข้าสระหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 และบ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ื 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง