วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ รร.ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาไฟเบอร์ (หอสูง) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8(บริเวณศาลปู่ตาถึงคลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเช็คระยะและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขท 3200 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-61-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ รร. ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้ง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นโควิด 19 ตั้งโต๊ะแบบใสสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านรกฟ้าหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(แสดงอัตราค่าเช่านาตามประกาศคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการบริหารงานกิจการเลือกตั้งประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาส่วนตำบลด่านช้าง ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคันสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (เส้นทางเข้าบ้านโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ บัวพรมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อเอกสารตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายางตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัดพร้อมโครงเหล็กตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 เชื่อมสายทาง นม.3320 บ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ รร. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึก Printronix P8000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง เพื่อมอบให้ รร. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง เพื่อมอบให้ ศพด. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชั้นพื้นทางสายทางบ้านนานิคม-โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขท 3200 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึง บ้านนายยงค์ แทนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0040(กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง เพื่อมอบให้ ศพด. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง เพื่อมอบให้ รร. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (ถนนสายดอนหัน-โนนเพ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเติมแท้เครื่องพิมพ์ CANON G 2010 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0010(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0035 (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0030 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจียวถึงบ้านรกฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.ด่านช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นในคอกสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร 240 กก./ตร.ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้ร้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลด่านช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและสลับยางถ่วงล้อพร้อมตั้งศูนย์รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผท 3529 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.รสจืด ขนาด 200 มล.ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล.ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา ต่อจากปี 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผท 3529 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
11  มิ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว ทบแก้ว ถึงบ้านนายสมเพียร ศรีชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากลานมันไปถนนลาดยางทางไปบ้านโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชนิดกล่อง สำหรับ รร.ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง (สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง (สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อกล้าไม้ป่า/ไม้ยืนต้นตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19/มาตรการป้องกันเพื่อรับมือโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน รายการ ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดและหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพ้อมเข็มฉีดยาและไซริ่งตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเช็คระยะและซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขท 3200 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร 40 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 464-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงสระหนองเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงลำห้วยแคนไปทางบ้านหันเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครางการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านแม่เล็กถึงลำห้วยใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยางถึงนานายกมล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพลถึงนานายสุพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากหนองสระไผ่ไปโคกมืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา ต่อจากปี63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกวัดตะคร้อถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลาวัลย์ถึงบ้านนายพิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันไอโดริก ขนาด 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายบุญศรีถึงถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนใน ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยค4957 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้รายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.ด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.ด่านช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจ้ดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมหนองไฮ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่น รายการ บันไดไม้ไผ่ ขนาดความสูง 7 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนเพ็ด หมู่8 (จากบ้านนายวิรัตน์ถึงบ้านนางอรัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากบ้านางหอมจันทร์ถึงทางแยกโค้งลาดยางทางไปบ้านหนองเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน มกราคม 2564-ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขนาด 200 มล.ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขตอบต.ด่านช้าง ประจำเดือน มกราคม 2564-ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถอีแต๋น หมายเลขครุภัณฑ์ 011-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้านรกฟ้าไปหนองคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขท 3200 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พรมนาถบพิตร วัชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสระไผ่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับประปรหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรบปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกป้อมยามถึงคลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือนธันวาคม 2563 สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดจืด สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน ธันวาคม 2563 สำหรับเด็ก ศพด. บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือนธันวาคม 2563 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน ธันวาคม 2563 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ศพด.รร.บ้านตะคร้อโนนทองหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่และน้ำกลั่น รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผ้าม่านสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขนาด 200 มล.ชนิดถุงและชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน พ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับเด็กศพด.บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ด่านข้าง ทะเบียน ขท 3200 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผท 3529 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี 120 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กใน ศพด.ตำบลด่านช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นทีตำลบลด่านช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านตะคร้อถึงบ้านตะคร้อเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางแสวงถึงโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจัดหารถโดยสารประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่ง 50 คน (รถบัส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ 6 (จากสระประปาไปสระสี่เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้มีการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ของมูลฝอยตามประเภท ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 (จากถนนลาดยางหนองเม็กโคกสะอาด ถึง บ้านโนนเพ็ดช่วงปากทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 (จากบ้านนายทองแดง ถึง สามแยกบ้านนายกฤติกร ภูสิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ บ้านรกฟ้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เลื่อยยนต์ขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ฺงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องโทรสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้ (งานป้องกัน ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนัักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (ถนนสายทางไปป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบบ้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อกล้าไม้ป่า/ไม้ยืนต้นตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ธง สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 478-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนส.ค.-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ รร.ในเขตอบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร รายการ สายยาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกู้ชีพ อบต.ด่านช้าง ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำมุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อนและมุ้งลวดประตูบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 และบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ 11 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมชื่อและสัญลักษณ์ อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น รายการกระบองไฟกระพริบและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน ขธ 2828 นม.ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ทะเบียน งจ 5041 นม. จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน ยต 2608 นม. ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน ยก 566 นม. ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน ขษ 8449 นม. ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน กล 3694 นม. จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บ้านนายทองสุข กลางนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายรถ พลหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขท 3200 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านรกฟ้า หมู่ 11 (จากสี่แยกบ้านนางพิกุล ผินนอกถึงนานางคำบุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพ่นยุง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ รายการ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวััคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นยุงประจำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพ่นยุง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ 3 (คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจััดทำสติกเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (7 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนพฤษภาคม 2563(7 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนพฤษภาคม 2563 (7วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (ทางเข้าโรงเรียนเชื่อต่อถนนรอบสระหนองเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางบุญจันทร์ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายเย็นถึงบ้านนางบุญจรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายนานิคม-โคกสะอาด (นม.ถ.150-02) ช่วงหน้าวัดนานิคมไปถึงเรือนจำบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางบุญมาถึงวัดโนนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ รายการ แอลกอฮอล์เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง รายการ สายดูดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายนานิคม-หนองหว้าเอน (นม.3320) ช่วงปากทางนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (สายปู่ตา-โคกมืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น(คลองอีสานเขียว) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดสระประปา บ้านโคกสะอาด หมุ่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากวัดบ้านโนนทองถึงบ้านนายพิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ รร.ในเขต อบต.ด่านช้างจำนวน 5 แห่ง ระหว่างเดือน มีนาคม 2563-ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างจำนวน 3 แห่ง ระหว่างเดือน มีนาคม 2563 - ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมสำห้วยแคน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์สำนักงาาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาของกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางนม3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางนม3320 นานิคม - หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมอีแต๋น อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อบ่อปูนซีเมนต์ ตามกิจกรรมหมู่บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามกิจกรรม หมู่บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน ก.พ.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ อบต.ด่านช้าง หมายเลขทะเบียน ผท 3529 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ด่านช้าง ประจำีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของขวัญ ของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่องสำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่องสำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำและเครื่องดื่มพร้อมด้วยวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเรียบคลองไส้ไก่และถนนดินสายไปป่าช้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเม็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (ฉีดพ่นหมอกควัน) ในพื้นที่ตำบลด่านช้าง จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุด บ้านรกฟ้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน พฤจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างจำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสมควร ศรีจันทร์ถึงสระประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายไพศาลถึงบ้านนายอดุลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางบุญมาถึงวัดบ้านโนนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ สระประปา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ทางไปถังประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม็ก หมู่ที่ 9 (เส้นรอบสระหนองเม็กเชื่อมต่อทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4(จากนานางหัทยาถึงนานายเฉลิมชัย จัดนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) ตามโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพ่นยุง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการ เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หลบังใหม่ บ้านหนองแวง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 จำนวน 3,740 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,246.80 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ อบต.ด่านช้าง ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นยาชนิดแบตเตอรี่สะพายหลัง 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดขยายสระหนองกลาง บ้านโคกสะอาด หมูท่ี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ถังแชมเปร) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นยุง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อชุดสังฆทานและเทียนพรรษาตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลภายในตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสระน้ำและถนนดินเรียบคลองไส้ไก่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านช้าง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4,บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9,บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 และบ้านรกฟ้าหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องตบดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (ฉีดพ่นหมอกควัน) ในพื้นที่ตำบลด่านช้างจำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน มิ.ย.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมนต์และสายวงจรย่อย (ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียูจำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู(กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรมทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอ LED 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างจำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ส (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดจัดหาอหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนโคกสะอาด เดือน พ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านช้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าวัดถึงศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างอาหารสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม/แก้วกาแฟและน้ำแข็งตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือนเม.ย.62 ศพด.บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน เม.ย.62 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน เม.ย.62 สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน เม.ย.62 สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน เดือน เม.ย. 62 ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเดือน เม.ย.62 ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างบริการจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนานนิวัฒน์ ถึงบ้านนานายทองลวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายหลอ กุลอุปฮาดถึงนานายเฉลิมชัย จัดนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้พนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน ม.ค.62-มี.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 3 แห่งประจำเเดือน ม.ค.62-มี.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ม.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน ม.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ม.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องดื่ม/ถ้วยกาแฟและน้ำแข็งตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกหรือขยายสระสี่เหลี่ยม บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เห็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และดินตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PaRa Ac) ถนนสายบ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ระบบหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ธ.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ธ.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PaRa Ac) ถนนสายบ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน พ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน พ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมไฟและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลด่านช้างจำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อเครืองดื่มตามโครงการบริการประชาชนของ อบต.ด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในตำบลด่านช้าง จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน ต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ต.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บ้านนายกลิ่น เลากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางลิ ศรีพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กพร้อมถังสี่ใบ บ้านหนองแวง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง บ้านตะคร้อโนนทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลััด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและฝึกศึกษานอกสถานที่ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับ 4 ขา ขนาด 75180 ซม.พื้นผิวเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ก.ย. 61
31  ส.ค. 2561
เหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน กันยายน 2561
31  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ตามโครีงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกนานายประดิฐ์ทางลัดไปบ้านโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (เส้นรกฟ้า-หนองไฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้านนายอนันต์-คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รา่ยการ เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อึีครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองตลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อิอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ส.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (ฉีดพ่นหมอกควัน) ภายในพื้นที่ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือน ส.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน ส.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ส.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มและไซริงตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนโดยวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันคูคลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน ก.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน ก.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ใเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อชุด อปพร.ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561