องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

 
 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 

 นางสาวนุจรินย์ ภูศรี    นางนงนุช  เชียงพฤกษ์ นางสาวรฐา  ชญานัทศิริ
นักวิชาการศึกษา ครู ผช.นักวิชาการศึกษา

 
นายปริญ  จันภิรมย์ นางบุญหลาย  สร้างไธสง นางสาวจินตนา  ทัพอาสา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางสาวศิริลักษณ์  ศรีอำไพ นางอำคา  โพยนอก  
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป