องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ส่วนการศึกษา
 
 

 
 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง

 
 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

นางสาวจีระนันท์  ภูริชวรเสฏฐ์

 

นายปริญญา  จันภิรมย์

ผช.นักวิชาการศึกษา

 

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

นางสาวยุพาวรรณ  ต่วนสูงเนิน

นางนงนุช  เชียงพฤกษ์

นางสาวประภาศิริ  อบมาลี

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวทัศนีวรรณ  พิศนอก

 

นางอำคา  โพยนอก

พนักงานจ้าง

 

พนักงานจ้างทั่วไป