องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

 
 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  

นางสาวนุจรินย์ ภูศรี

               นางนงนุช  เชียงพฤกษ์

นางสาวรฐา  ชญานัทศิริ

นักวิชาการศึกษา

                         ครู

ผช.นักวิชาการศึกษา

                 


     นายปริญ  จันภิรมย์            นางบุญหลาย  สร้างไธสง     นางสาวจินตนา  ทัพอาสา
      ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ                       ผู้ดูแลเด็ก               ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิริลักษณ์  ศรีอำไพ                นางอำคา  โพยนอก

 

          ผู้ดูแลเด็ก                 พนักงานจ้างทั่วไป