องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 

 

 
 

นายฉัตรชัย  อยู่เย็น

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายธณกฤต  เลื่อมใส

นางเบญจพร  ศรแผลง

นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก

นิติกร

บุคคลากร

นักพัฒนาชุมชน

 

นางโสภา  สีมานอก

นายวิชิต  เผ่าภูธร

นางสาวบุปผา  ทบแก่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นางสาวณัฐชาวลักษณ์  ผาจันทร์

 นางสาววธัญมาส  ใจมณี

 นางสาวละอองดาว  นารี

    พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

นางสาววปัทมา  ทากุดเรือ

นางสาววขนิษฐา  ขวานเพชร

นางสาววศศิวิมล  จังหวะ

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผช.นักพัฒนาชุมชน

ผช.นักส่งเสริมสุขภาพ

 

นายวุฒิชัย  ทองนอก

 

นายนิกรณ์  ลาดบัวผัน 

พนักงานขับรถ

 

 นักการภารโรง