องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 

 

 
 

นางอรวรรณ ไชยนรินทร์

 
 

ปลัด อบต.ด่านช้าง

 


นายจีระพงษ์ พาเก่าน้อย

นางเบญจพร  ศรแผลง

นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

นักพัฒนาชุมชน

 

นางโสภา  สีมานอก

นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์

นายดวงจันทร์  ผาสุข

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสาวิตรี ถาดจังหรีด

 นางสาววชิราภรณ์  ใจมณี

 นายณัฐพล  ไชยบุรี

    พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง

นางสาวปัทมา  ทากุดเรือ

นางสาววขนิษฐา  ขวานเพชร

นายธนากรณ์  เพียรแก้ว

ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

 

นางสาวณัฐริกา พลหาญ

นายไกรยะสิทธิ์  ตะวงษ์

นายนิกรณ์  ลาดบัวผัน 

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

 พนักงานจ้าง