องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ประวัติและความเป็นมา
 

         

 

         ตำบลด่านช้าง  แยกมาจากตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแก้งสนามนาง  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานและภาษาไทยโคราช  นับถือศาสนาพุทธ  ตำบลด่านช้างแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบมีป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม  โดยเฉพาะมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นโขลงๆ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี พ.ศ. 2540  และเปิดทำการมาถึงปัจจุบัน