วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ รายการ แอลกอฮอล์เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง รายการ สายดูดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง