วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผท 3529 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดถุงและกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้างประจำเดือน มกราคม 2564-ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขนาด 200 มล.ชนิดถุงและกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขตอบต.ด่านช้าง ประจำเดือน มกราคม 2564-ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง