วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมชื่อและสัญลักษณ์ อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น รายการกระบองไฟกระพริบและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองเม็ก เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์) ทะเบียน ขธ 2828 นม.ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ทะเบียน งจ 5041 นม. จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง