องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
นายสมบุญ  นามบุญลือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมพงษ์  โสลา

นายฉลวย  ศรีอำไพ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายบัวศรี  เอี่ยมศรี

นางวราภรณ์  ประดิษฐนอก

นายฉลวย  ศรีอำไพ

นายบัวพันธ์  ศรีศาลาแสง

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายธงชัย  พลค่อ

นายบุญช่วย  เหลาอ่อน

นายชูชีพ  พลราช
นางคำพอง  จังหวะ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางสดศรี  โพธิขำ
นางมะลิวรรณ์  ชนะชัย
นายอนุรักษ์  ถาดจังหรีด
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางทัศนีย์   วงศ์ชาลี
นายณรงค์ศักดิ์  กสิวัฒนา
 นางสุพิตรา  สวนกิจ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายอดิศรัย  ทำสุนา
นายธนงค์  ประวันนา
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 
 
นางวรรณี  พลเรือง
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11