องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,2,7,9,11
  โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,10
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 4 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,9,10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด / สำนักสงฆ์ 9 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10)
  มัสยิด - แห่ง ศาลเจ้า - แห่ง ศริสจักร (โบสถ์) - แห่ง

การสาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง คลินิกแพทย์ 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำร้อยละ 100%
  จำนวน อสม. 167 คน