องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ที่ตั้งและอาณาเขต
 

       

          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่ประมาณ 21,876 ไร่ ( 34.95 ตารางกิโลเมตร)  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตั้งห่างจากอำเภอบัวใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 116 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          1. ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  และตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

          2. ทิศใต้              ติดต่อตำบลหนองแจ้งใหญ่และตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          3. ทิศตะวันออก      ติดต่อตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  และตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

          4. ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลขุนทองและตำบลห้วยยาง   อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

                                  มีเขตปกครอง  รวม 11 หมู่บ้าน

           หมู่ที่ 1   บ้านดอนหัน                                 หมู่ที่ 7    บ้านหนองแวง

           หมู่ที่ 2   บ้านตะคร้อ                                   หมู่ที่ 8    บ้านโนนเพ็ด

           หมู่ที่ 3   บ้านโนนทอง                                หมู่ที่ 9    บ้านหนองเม็ก

           หมู่ที่ 4   บ้านสระไผ่                                   หมู่ที่ 10  บ้านโคกสะอาด

           หมู่ที่ 5   บ้านนานิคม                                  หมู่ที่ 11   บ้านรกฟ้า

           หมู่ที่ 6   ตะคร้อเก่า