องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ที่ตั้งและอาณาเขต
 

       

          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่ประมาณ 18,568.75 ไร่ (29.71 ตารางกิโลเมตร)  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตั้งห่างจากอำเภอบัวใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 107 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          1. ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  และตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

          2. ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลห้วยยาง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ และตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          3. ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  และตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

          4. ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลขุนทอง และตำบลห้วยยาง   อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

                                  มีเขตปกครอง  รวม 11 หมู่บ้าน

           หมู่ที่ 1   บ้านดอนหัน                                 หมู่ที่ 7    บ้านหนองแวง

           หมู่ที่ 2   บ้านตะคร้อ                                   หมู่ที่ 8    บ้านโนนเพ็ด

           หมู่ที่ 3   บ้านโนนทอง                                หมู่ที่ 9    บ้านหนองเม็ก

           หมู่ที่ 4   บ้านสระไผ่                                   หมู่ที่ 10  บ้านโคกสะอาด

           หมู่ที่ 5   บ้านนานิคม                                  หมู่ที่ 11   บ้านรกฟ้า

           หมู่ที่ 6   ตะคร้อเก่า