องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
คณะผู้บริหาร
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  044-975-021 ต่อ 11
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร   044-975-021 ต่อ 12นางอรวรรณ ไชยนรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-975-021 ต่อ 13


นางภลินี  ทับสีแก้ว
นางบุญช่วย ไชยบุรี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
044-975-021 ต่อ 14
ผอ.กองคลัง
044-975-021 ต่อ 15นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ
นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-975-021 ต่อ 16
ผอ.กองการศึกษา
044-975-021 ต่อ 16